Hur ska ett robotsystem CE-märkas och varför?

CE-märkning är en produktmärkning för EU:s inre marknad och syftar till att du som kund ska känna dig trygg med att den produkt du köper, visar att tillverkaren har följt de grundläggande kraven som beskrivs i EU:s direktiv och förordningar. Rent konkret innebär det att tillverkaren är ansvarig för de eventuella skador som orsakas av den CE-märkta produkten, såklart under förutsättning att användaren följt instruktionerna.

Varför är CE-märkning viktigt och nödvändigt? CE-märkning handlar (eller borde handla) inte bara om legala krav, utan framförallt en vilja skapa en säker arbetsplats för sina anställda. Att arbeta med säkerheten kommer bli allt viktigare i framtiden, och är redan en mycket viktig del i att skapa en positiv image för det enskilda företaget.

För att vara konkurrenskraftig i dagens samhälle krävs mer och mer fokus på kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Därför är olika typer av automationslösningar i många fall en nödvändig överlevnadsfråga för många företag, oavsett bransch och storlek. Sverige har i många år legat långt fram när det gäller teknikutveckling och innovationsförmåga, men nya typer av produktionslösningar ställer också nya typer av krav. Ett exempel är CE-märkning och upprättande av en säker maskin- och automationslösning.

Som exempel kan en automationslösning bestå av olika typer av applikationer, alltifrån robotar till automatiska förarlösa truckar. Det innebär att flera olika intressenter är inblandade, alltifrån robotleverantören, maskintillverkaren, integratören, eventuella konsulter, och till sist slutanvändaren som ska använda produktionsanläggningen.

Vem har egentligen ansvaret för att maskinerna och automationslösningen är säker och har en godkänd CE-märkning?

Formellt är det ”tillverkaren” som är ansvarig för CE-märkningen när maskinen tas i drift. Vem som är tillverkare avgörs ofta i utformningen av upphandlingen. I många fall leder okunskap om CE-kraven i upphandlingen till att säkerheten faller mellan stolarna, alltså slutkunden är inte medveten om vad som förväntas av honom.

Slutkunden och användaren får ej heller ta maskinen i drift om denne själv inte försäkrat sig om att maskinen är säker genom egna kontroller och en egen utförd riskbedömning för användning av utrustningen.

En tydlig trend inom automationsområdet är Cobots. En Cobot är en robot som anpassats i sin utformning, med exempelvis rundade mjuka kanter, och används ofta i kollaborativa operationer med människor. Detta innebär att robotar och människor samverkar och ibland interagerar inom ett gemensamt arbetsområde. Exempel på kollaborativa operationer kan vara packning av varor, palletering, ”pick and place” och kvalitetsinspektioner.

Vanliga misstag och missförstånd i samband med inköp och installation av kollaborativa robotlösningar är att maskinerna och automationslösningen är säker och uppfyller alla kraven för maskiner då det sitter ett CE-märke på roboten. I själva verket får roboten inte tas i drift förrän den bildar en fullständig maskin där alla risker har hanterats och förklarats överensstämma med bestämmelserna i maskindirektivet samt andra relevanta direktiv.

Här listas några exempel på fördomar kring Cobots,

 • Man tror att en Cobot är CE-märkt och säker som maskin.
 • Man tror att det bara är att montera ett gripdon, programmera och köra igång en Cobot.
 • Man tror att en kollaborativ robotlösning inte behöver riskbedömas.
 • Om man integrerar med andra maskiner missar man att uppdatera riskbedömning mot befintliga maskiner.

Det finns många olika saker att tänka på när en robot införskaffas, eller när en automationslösning ska installeras. Så vad ska en tillverkare tänka på? Hur går en CE-märkning till?

 • Fastställ omfattning och gränssnitt.
 • Vem är totalansvarig för den sammansatta maskinen, alltså formell ”tillverkare” och CE-märker?
 • Vilka andra lagkrav är applicerbara på maskinen, alltså andra direktiv?
 • Vilka standarder är tillämpbara på maskinen? I vanliga fall standarden för robotintegration SS-EN ISO 10218-2:2011 samt vid kollaborativa applikationer den tekniska rapporten SIS-ISO/TS 15066:2016
 • Har jag tillräcklig kompetens för att CE-märka själv?
 • Utför riskbedömning.
 • Fastställ PLr (prestandakrav på säkerhetsfunktionerna).
 • Sammanställ en åtgärdsplan, var speciellt noggrann med säkerhetsfunktionerna.
 • Ta fram en bruksanvisning.
 • Sammanställ tillverkardokumentation
 • Testa av säkerhetsfunktionerna.
 • Skriv under EG-försäkran om överensstämmelse.
 • Montera CE-Skylt.
 • Lämna över maskiner till de som har produktionsansvar så att de kan hantera i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Foto: ABB

För kollaborativa arbeten mellan robot och människa finns flera olika tekniker för att hantera riskerna. Dessa genomförs i säkerhetsövervakade stopp, handguidning, hastighet- och separationsövervakning eller kraft- och tryckbegränsning. Vilken teknik som används och kraven på dessa ska noga övervägas för den typ av arbete som ska utföras. Genom att följa och riskbedöma utifrån harmoniserade standarder och tekniska specifikationer kan tillverkaren uppfylla kraven och begränsa riskerna på dessa arbeten.

Självklart måste säkerheten för medarbetaren vara hög. Så finns det några speciella saker som behövas tänkas på när Cobots används?

 • Maskinens olika säkerhet- och skyddsfunktioner ska regelbundet testas och verifieras att de fungerar korrekt. Det kan vara skydd och funktioner som känner av närvaron av arbetaren, ljusridåer, säkerhetsgrindar och nödstopp.
 • Verktyg och gripare som används av roboten kan med tiden få vassa ytor och kanter vilka innebära en risk för arbetaren.
 • Förändring av materialet och produkter som roboten hanterar kan medföra risker som tillverkaren inte har tagit med i sin beräkning. Tyngd, storlek och form kan ha stor inverkan på den skada som kan uppstå om roboten tappar detaljen eller om arbetaren får ett slag av den.
 • Robotens inställningar bör vara låsta och endast ändras av den som är behörig och kompetent.

Detta är bara några punkter som det systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronder och riskbedömningar bör beakta.

Innovation och utveckling behöver inte alltid innebära att det blir krångligare och svårare att skapa säkra maskiner och arbetsplatser. I många fall innebär det tvärtom, en möjlighet till säkrare arbetsplatser. Ett intressant område är artificiellt intelligens som säkert kommer vara en del i framtidens automationslösningar. Men det är viktigt att lagkraven hänger med teknikutvecklingen, och oavsett är det viktigt för tillverkarna och slutanvändarna att bygga upp kunskap kring CE-märkning och maskinsäkerhet alternativ ta hjälp av experter.

För mer information kring CE-märkning och riskbedömningar kontakta:
Dan Assarsson, JL Safety och Cedoc.
Tel: 0511-79 88 01
E-post:
dan@jlsafety.se

 

Originalartikeln publicerades hos SWIRA – Swedish Industrial Robot Association.